World Football League Players


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
WFL World Football League Players-
Remi Prudhomme
Born: April 24, 1942 City: Opelousas, Louisiana Height: 6' 4" Weight: 260 lbs. University: Louisiana State
Died: December 6, 1990 City: Opelousas, Louisiana          
Team League Year Num Pos Games Ints Fumbles TDs
Buffalo Bills AFL 1966 65 DE 14      
Buffalo Bills AFL 1967 65 DE 10      
Kansas City Chiefs AFL 1968 65 DE 14      
Kansas City Chiefs AFL 1969 65 DE 14      
New Orleans Saints NFL 1971 65 DE 14      
New Orleans Saints NFL 1972 65 DE 5      
Buffalo Bills NFL 1972 65 C 8 1
Oakland Raiders NFL 1973 61   - - - -
Portland Storm WFL 1974 78 OG        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Kansas City Chiefs 1969 (AFL)
     
 
New Orleans Saints 1971 (NFL)
     
   
New Orleans Saints 1972 (NFL)
     
     
Oakland Raiders 1973 Pre-season (NFL)
     
   
Portland Storm 1974 Home (WFL)
     
   
Portland Storm 1974 Road (WFL)