Major Indoor Soccer League Players

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Roderick Scott
Born: December 27, 1965 City: London, England   Height: 5' 8" Weight: 150 lbs.  
             
Sidekicks 91-92 Head Roderick Scott Team League Year Num Pos Games Goals Assists Points Citizen
Dallas Sidekicks MISL 89-90   F 34 2 0 2 USA
Dallas Sidekicks MISL 90-91 7 F 43 8 4 12 USA
Dallas Sidekicks MISL 91-92 7 F 29 15 7 22 USA
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Dallas Sidekicks 1989-90 Home (MISL)
     
     
Dallas Sidekicks 1989-90 Road (MISL)
     
   
Dallas Sidekicks 1990-91 Home (MISL)
     
     
Dallas Sidekicks 1990-91 Road (MISL)
     

Pacific Trading Cards
   
Dallas Sidekicks 1991-92 Home (MISL)
     
   
Thanks Ole Voehringer
Dallas Sidekicks 1991-92 Home (MISL)